爱宝宝育儿网
当前位置:首页 > 教育 > 幼儿园教案 > 大班教案

三字经全文朗读(带拼音) 宝妈你都读给孩子们听了吗?

出处:妈妈育儿网日期:2019-02-22 16:32:57编辑:婧子

本站部分两性内容不建议未成年人观看,如发现本站有不良及违法信息,可通过网页下方投诉举报入口提交给我们!“人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专------”三字经可是难得的诗经,它里面包含了大量的仁义礼教,对于成长期的儿童来讲,是很不错的教材,很多家长朋友喜欢拿它来教育孩子,而且大多数幼儿园也会将“三字经”作为教课教材。“三字经”中包含了太多的仁义礼教的故事,比说《孟母三迁》、《孔融让梨》、《孟母断机》、《五子登科》、《黄香温席》、《尧的传说》、《舜的传说》、《大禹治水》等等,下面,为大家带来三字经全文朗读(带拼音),小朋友们赶快学习起来吧。

三字经全文朗读(带拼音)

rén zhī chū  xìng běn shàn xìng xiāng jìn  xí xiāng yuǎn

人  之 初 , 性  本  善。 性  相  近, 习  相   远。

gǒu bú jiào  xìng nǎi qiān  jiào zhī dào  guì yǐ zhuān

苟  不 教 ,  性  乃  迁。 教  之 道 ,  贵 以  专。

xī mèng  mǔ  zé  lín  chǔ  zǐ bù xué  duàn  jī  zhù

昔  孟  母 , 择  邻  处。 子 不 学 ,  断  机  杼。

dòu yān shān  yǒu  yì fāng  jiào wǔ zǐ   míng jù  yáng

窦  燕 山 ,  有  义 方。  教  五 子 , 名   俱  扬。

yǎng bú jiào  fù zhī  guò  jiào bù  yán  shī  zhī duò

养  不 教 , 父  之  过。  教  不  严 , 师  之  惰。

zǐ bù xué  fēi suǒ  yí  yòu bù xué  lǎo  hé  wéi

子 不 学 , 非  所  宜。 幼 不 学 , 老  何   为。

yù  bù zhuó  bù  chéng qì  rén bù xué  bù zhī yì

玉  不  琢 , 不  成  器。 人 不 学 , 不 知 义。

wèi rén zǐ  fāng shào shí  qīn shī yǒu  xí lǐ yí

为  人 子 , 方  少  时。 亲 师  友 , 习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng  néng wēn xí  xiào yú qīn  suǒ dāng zhí

香   九  龄 , 能  温 席。  孝  于 亲 , 所  当  执。

róng sì suì  néng ràng lí  tì yú zhǎng  yí xiān zhī

融  四 岁 , 能   让  梨。 弟 于 长 , 宜  先  知。

shpu xiào tì  cì jiàn wén  zhī mǒu shù  shí mǒu wén

首   孝 弟 , 次  见  闻。知  某 数 , 识  某 文。

yī ér shí  shí ér bǎi  bǎi ér qiān qiān ér wàn

一 而 十 , 十 而  百。 百 而 千 , 千 而 万。

sān cái zhě  tiān dì rén  sān guāng zhě  rì yuè xīng

三 才 者 ,  天  地 人。 三  光  者 , 日 月 星。

sān gāng zhě  jūn chén yì  fù zǐ qīn  fū fù shùn

三  纲 者 ,  君 臣 义。  父 子 亲 , 夫 妇 顺。

yuē chūn xià  yuē qiū dōng  cǐ sì shí  yùn bù qióng

曰  春 夏 ,  曰 秋 冬。   此 四 时 , 运 不 穷。

yuē nán běi  yuē xī dōng  cǐ sì fāng  yìng hū zhōng

曰 南 北 ,  曰 西 东。   此 四 方 , 应 乎 中。

yuē shuǐ huǒ  mù jīn tǔ  cǐ wǔ xíng běn hū shù

曰  水 火 ,  木 金 土。 此 五 行 , 本 乎 数。

yuē rén yì lǐ zhì xìn  cǐ wǔ cháng bù róng wěn

曰 仁 义 , 礼 智 信。 此 五 常 , 不 容 紊。

dào liáng shū  mài shǔ jì  cǐ liù gǔ  rén suǒ shí

稻   粱  菽 , 麦 黍 稷。 此 六 谷 , 人 所 食。

mǎ niú yáng  jī quǎn shǐ cǐ liù chù  rén suǒ sì

马  牛 羊 , 鸡  犬 豕。 此 六 畜 , 人 所 饲。

yuē xǐ nù  yuē āi jù ài wù yù  qī qíng jù

曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。 爱 恶 欲 , 七 情 具。

páo tǔ gé  mù shí jīn sī yǔ zhú nǎi bā yīn

匏 土 革 , 木 石 金。 丝 与 竹, 乃 八 音。

gāo zēng zǔ  fù ér shēn shēn ér zǐ  zǐ ér sūn

高  曾 祖 , 父 而 身。  身 而 子 , 子 而 孙。

zì zǐ sūn  zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú  rén zhī lún

自 子 孙 , 至  玄  曾  乃  九 族 , 人 之 伦。

fù zǐ ēn  fū fù cóng  xiōng zé yǒu  dì zé gōng

父 子 恩 , 夫 妇 从。  兄  则 友 , 弟 则 恭。

zhǎng yòu xù   yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng

长   幼  序 , 友 与 朋。  君 则 敬 , 臣 则 忠。

cǐ shí yì rén suǒ tóng fán xùn méng xū jiǎng jiū

此 十 义 , 人 所 同。  凡 训  蒙 , 须  讲  究。

xiáng xùn gǔ  míng jù dòu wéi xué zhě  bì yǒu chū

 详  训 诂 , 明  句 读。为  学 者 , 必 有 初。

xiǎo xué zhōng zhì sì shū lún yǔ zhě èr shí piān

小  学  终 , 至 四 书。 论 语 者 , 二 十 篇。

qún dì zǐ  jì shàn yán mèng zǐ zhě  qī piān zhǐ

群 弟 子 , 记 善 言。   孟 子 者 , 七 篇 止。

jiǎng dào dé  shuō rén yì zuò zhōng yōng  zǐ sī bǐ

 讲  道 德 , 说  仁 义。 作 中   庸 , 子 思 笔。

zhōng bù piān  yōng bú yì dà xiǎo dài  zhù lǐ jì

 中  不 偏 ,  庸 不 易。 大 小 戴 , 注 礼 记。

shù shèng yán  lǐ yuè bèi yuē guó fēng  yuē yǎ sòng

 述 圣  言 , 礼 乐 备。  曰 国  风 , 曰 雅 颂。

hào sì shī  dāng fěng yǒng shī jì wáng chūn qiū zuò

号  四 诗 , 当  讽  咏。 诗 既 亡 , 春 秋 作。

yù bāo biǎn  bié shàn è sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

寓 褒  贬 , 别  善 恶。 三 传  者 , 有 公  羊。

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng jīng jì míng  fāng dú zǐ

有  左 氏 , 有 彀 梁。  经  既 明 , 方 读 子。

cuō qí yào jì qí shì wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

撮 其 要 , 记 其 事。五 子 者, 有  荀 扬。

wén zhōng zǐ   jí lǎo zhuāng jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

 文 中  子 , 及 老  庄。   经  子 通 ,读 诸 史。

kǎo shì xì  zhī zhōng shǐ zì xī nóng zhì huáng dì

考  世 系 , 知  终  始。自 羲 农 , 至  黄  帝。

hào sān huáng  jū shàng shì táng yǒu yú  hào èr dì

号  三  皇 , 居  上  世。 唐 有 虞 , 号 二 帝。

xiāng yī xùn chēng shèng shì xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

 相 揖 逊 , 称   盛  世。 夏 有 禹 , 商  有 汤。

zhōu wén wǔ chēng sān wáng xià chuán zǐ jiā tiān xià

周  文 武 , 称  三 王。 夏  传  子 , 家 天 下。

sì bǎi zǎi qiān xià shè tāng fá xià guó hào shāng

四 百 载 , 迁  夏 社。  汤 伐 夏 , 国 号 商。

liù bǎi zǎi  zhì zhòu wáng zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

六  百 载 , 至  纣  亡。 周  武 王 , 始  诛 纣。

bā bǎi zǎi  zuì cháng jiǔ zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

八 百  载 , 最  长  久。 周 辙  东 , 王 纲  坠。

chěng gān gē shàng yóu shuì shǐ chūn qiū  zhōng zhàn guó

 逞  干 戈 ,尚  游 说。  始  春  秋 , 终  战  国。

wǔ bà qiáng  qī xióng chū yíng qín shì shǐ jiān bìng

五 霸  强 , 七 雄   出。 嬴  秦 氏 , 始 兼 并。

chuán èr shì  chǔ hàn zhēng gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

 传  二 世 , 楚 汉  争。  高 祖 兴 , 汉 业 建。

zhì xiào ping  wáng mǎng cuàn guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

至  孝  平 , 王  莽  篡。  光  武 兴 , 为  东 汉。

sì bǎi nián  zhōng yú xiàn wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

四 百  年 ,  终  于 献。 魏 蜀 吴 , 争  汉 鼎。

hào sān guó  qì liǎng jìn song qí jì liáng chén chéng

号  三 国 , 迄  两  晋。 宋 齐 继 ,梁  陈  承。

wéi nán cháo  dū jīn líng běi yuán wèi fēn dōng xi

为  南  朝 , 都 金 陵。 北  元  魏 ,分 东 西。

yǔ wén zhōu  yǔ gāo qí dài zhì suí  yì tǔ yǔ

宇 文  周 , 与 高 齐。 迨 至  隋 ,一 土 宇。

bú zài chuan shī tǒng xù táng gāo zǔ  qǐ yì shī

不 再  传 , 失  统 绪。唐  高  祖 ,起 义 师。

chú suí luàn chuàng guó jī èr shí chuán sān bǎi zǎi

 除 隋 乱 , 创   国 基。 二 十 传 , 三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi liáng táng jìn jí hàn zhōu

 梁  灭 之 , 国 乃 改。  梁   唐 晋 , 及 汉 周。

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu yán sòng xīng shòu zhōu shàn

 称 五 代 , 皆 有 由。  炎  宋 兴 , 受  周 禅。

shí bā chuán nán běi hùn liáo yǔ jīn dì hào fēn

十  八 传 , 南 北 混。  辽 与 金 , 帝 号 纷。

dài miè liáo sòng yóu cún zhì yuán xīng jīn xù xiē

迨  灭 辽 , 宋 犹 存。   至 元  兴 , 金 绪 歇。

yǒu sòng shì yì tong miè bìng zhōng guó jiān róng dí

有  宋 世 , 一 同 灭。  并   中 国 , 兼 戎 狄。

míng tài zǔ jiǔ qīn shī chuán jiàn wén fāng sì sì

明 太 祖 , 久 亲 师。 传  建  文 , 方 四 祀。

qiān běi jīng yǒng lè sì dài chóng zhēn méi shān shì

迁 北 京 , 永 乐 嗣。  迨  崇  祯 , 煤 山 逝。

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng

清 太 祖 ,  膺 景 命。   靖 四 方 , 克 大 定。

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng shí èr shì qīng zuò zhōng

至  宣  统 , 乃 大 同。 十 二 世 , 清 祚 终。

dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù

读 史 者 , 考 实 录。 通 古 今 , 若 亲 目。

kǒu ér song xīn ér wéi cháo yú sī xī yú sī

口 而 诵 , 心 而 维。朝 于 斯 , 夕 于 斯。

xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué

昔 仲 尼 , 师 项 橐。   古 圣 贤 ,  尚 勤 学。

zhào zhōng ling dú lǔ lún bǐ jì shì xué qiě qín

赵 中 令 ,  读 鲁 论。彼 既 仕 , 学 且 勤。

pī pú biān xiāo zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn

披 蒲 编 , 削 竹 简。   彼 无 书 , 且 知 勉。

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bú jiào zì qín kǔ

头 悬 梁 , 锥 刺 股。  彼 不 教 , 自 勤 苦。

rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bú chuò

如 囊 萤 , 如 映 雪。  家 虽 贫 , 学 不 辍。

rú fù xīn  rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó

如 负 薪 , 如 挂 角。   身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí

苏 老 泉 , 二 十 七。 始 发 奋 , 读 书 籍。

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

彼 既 老 , 犹 悔 迟。 尔 小 生 , 宜 早 思。

ruò liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì

若 梁 灏 , 八 十 二。 对 大 廷 , 魁 多 士。

bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì

彼 既 成 ,  众 称 异。   尔 小 生 , 宜 立 志。

yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí

莹 八 岁 ,  能 咏 诗。  泌 七 岁 , 能 赋 棋。

bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī

彼 颖 悟 , 人 称 奇。   尔 幼 学 , 当 效 之。

cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín

蔡 文 姬 , 能 辨 琴。   谢 道 韫 , 能 咏 吟。

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng

彼 女 子 , 且 聪 敏。 尔 男 子 , 当 自 警。

táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zuò zhèng zì

唐 刘 晏 , 方 七 岁。  举 神 童 , 作 正 字。

bǐ suī yòu shēn yǐ shì ěr yòu xué miǎn ér zhì

彼 虽 幼 , 身 已 仕。 尔 幼 学 , 勉 而 致。

yǒu wéi zhě yì ruò shì quǎn shǒu yè jī sī chén

有 为 者 , 亦 若 是。  犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

gǒu bù xué hé wéi rén cán tǔ sī fēng niàng mì

苟 不 学 , 曷 为 人。 蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

rén bù xué  bù rú wù yòu ér xué zhuàng ér xíng

人 不 学 , 不 如 物。 幼 而 学 , 壮 而 行。

shàng zhì jūn xià zé mín yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

上 致 君 , 下 泽 民。   扬  名  声 , 显 父 母。

guāng yú  qián yù yú hòu rén yí zǐ jīn mǎn yíng

光 于 前 ,  裕 于 后。  人 遗 子 , 金 满 赢。

wǒ jiào zǐ wéi yì jīng qín yǒu gōng xì wú yì

我 教 子 , 惟 一 经。  勤 有 功 , 戏 无 益。

jiè zhī zāi yí miǎn lì

戒 之 哉 , 宜 勉 力。

小编的话:以上就是三字经拼音版本的全部内容,里面包含了从古至今的许多名人故事,想要孩子从小学习礼仪,不防给孩子讲讲这些名人的故事吧。

相关阅读

编辑推荐

热点关注